درمان ریشه و عصب کشی

زماني که پوسیدگی به مغز دندان می رسد باید مغز دندان که شامل عصب دندان می باشد خارج شود در این موارد بیمار درد دندان دارد که با خارج کردن مغز دندان درد بیمار تسکین می یابد مغز دندان در تاج و ریشه گسترش دارد خارج کردن مغز دندان در تاج دندان به سادگی قابل انجام است

ولی خارج کردن آن از درون ریشه یک درمان پیچیده است که همان درمان ریشه است

اخیراً استفاده از موادی درمان ریشه را منتفی می کند یکی از این مواد ماده ای بنام پالپوتک (pulpolec) می باشد که با این ماده صرفاً با روش پالیوتمی که همانا خارج کردن مغز دندان در ناحیه تاج دندان می باشد می توان یقاي با مغزداندان را در داخل ریشه را حفظ نمود و از درمان ریشه صرف نظر کرد.

این روش در دندان های غیر عفونی و هم چنین دندان های شیری عفونی یا غیر عفونی کاملا موفقیت آمیز مي باشد

محاسن این روش

۱٫ کوتاه شدن زمان کار ( بیشتر یک جلسه ای)

۲٫ پایین آمدن چشمگیر هزینه

۳٫ جلوگیری از ریسک های درمان ریشه، مثل شکستن وسایل درمان ریشه در داخل ریشه / عفونت دندان بعد از کار/ و حذف جراحی های وابسته مي باشد

برای اطلاعات بیشتر از این ماده می توانید به سایت www.pulpotec.com سایت انحصاری این ماده رفته و اطلاعات کافی از آن را بدست آورید .